Grand Prix de Paris


11 marca 2017
Grande Halle de la Villette

Blisko
20 000 €
do wygrania

Zapisuję się teraz

Termin rejestracji uczestników
od 15 Września 2016 do 9 lutego 2017

Preselekcje do Grand Prix de Paris odbędą się w lutym 2017 w Warszawie.

Pobierz formularz zgłoszeniowy Grand Prix

Członkowie
jury

Cele Grand Prix de Paris

Zwiększyć widoczność tancerzy

Odkrywać młode talenty

Powiązać organizacje taneczne, teatry oraz choreografów z nową generacją profesjonalistów

Stworzyć przestrzeń dla tancerzy oraz wszystkich stylów tańca

Partnerzy Grand Prix de Paris

Regulamin

 

Artykuł 1 : Organizacja

  1. Grand Prix Let'sDANCE® 2017

Kandydat może zgłosić swoją kandydaturę w dwóch kategoriach:

A/ młodzi profesjonaliści : Kandydat musi być w przedziale wiekowym 18 – 26 lat w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny upoważnia do solowego występu w następujących stylach tanecznych:

  • Styl klasyczny
  • Styl współczesny
  • Styl nowoczesny & jazz
  • Styl uliczny (street, lock, pop, break, ragga, dancehall, fusion)

b/ młode talenty: Kandydat musi być w przedziale wiekowym 14 – 17 lat w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego.

W tej kategorii kandydat jest upoważniony do prezentacji solowej w dowolnym stylu tanecznym.

W ramach każdej z dwóch kategorii:

Czas choreografii nie może przekraczać 4 minut.

Oferujemy również możliwość uczestnictwa w konkursie poprzez wysłanie materiału video dla kandydatów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie są wstanie pojawić się na preselekcjach.

Choreografia powinna być bezwzględnie nagrana kamerą statyczną, z szerokim kątem, bez efektu światła, bez efektu powiększenia oraz bez montażu.

Kandydat, który wybierze taką formę uczestnictwa powinien zapisać się drogą internetową, a następnie przesłać na adres: concours@letsdancemag.com link YouTube, Vimeo lub Dailymotion, który przedstawia twój materiał video nie później niż 10 lutego 2017

Formularz zgłoszeniowy musi wyraźnie definiować styl, jak również kategorię.

Formularz zgłoszeniowy można składać do dnia 10 lutego 2017 włącznie dla kandydatów którzy decydują się zaprezentować w konkursie poprzez materiał video lub w preselekcjach w Paryżu 18 & 19 lutego 2017 r. oraz do 5 lutego 2017 w przypadku kandydatów, którzy decydują się zaprezentować osobiście podczas preselekcji w Polsce 11 & 12 lutego 2017 roku .

Jeden kandydat może złożyć klika formularzy.

W przypadku kandydatów ,,młodzi profesjonaliści’’ (18-26 lat), każdy formularz zgłoszeniowy musi zawierać wyraźnie określoną kategorię i styl tańca, w którym kandydat zamierza się zaprezentować.

Wszyscy kandydaci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny, wystąpią podczas preselekcji do Grand Prix de Paris Let’sDANCE® 18 i 19 lutego 2017 r. w Paryżu lub 11 – 12 lutego w przypadku kandydatów, którzy decydują się zaprezentować osobiście podczas preselekcji w Polsce.

Laureaci preselekcji będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas finału Grand Prix de Paris Let’sDANCE® na Wielkiej Scenie le Salon de la Danse Let’sDANCE® 11 marca 2017 roku. Organizator zapewnia pełną kontrolę administracyjną nad formularzami zgłoszeniowymi w zakresie przyjmowania dokumentów, rejestracji, instrukcji czy selekcji formularzy. Zapewnia pełną informację kandydatom w zakresie wyników na różnych etapach procesu selekcji kandydatów.

Organizator zastrzega sobie prawo do skomponowania Jury na potrzeby preselekcji oraz możliwość zmiany daty i miejsca, w którym odbędą się preselekcje.

Jury Grand Prix de Paris postanowi o przyznaniu 4 nagród w kategorii ,,Młodzi Profesjonaliści’’, 1 nagrody w kategorii ,, Młode Talenty’’ oraz nagrody Nureyeva i Serge Lifara. Jury Grand Prix de Paris ma prawo przyznać również specjalne wyróżnienie w ramach Grand Prix de Paris Let’sDANCE®.


  1. Nagroda Noureev i Nagroda Serge Lifar

Kandydaci, których wnioski zostaną zarejestrowane, będą mogli konkurować o Nagrodę Noureev oraz Nagrodę Serge Lifar pod warunkiem spełnienia wymaganych warunków tych nagród, które znajdują się poniżej.  Skład Jury nagród Noureev i Serge Lifar będzie jednakowy dla każdej z nagród. Jury jest skomponowane z następujących członków: Charles Jude, Attilio Labis, Noëlla Pontois, Thierry Malandain oraz Daniel Agésilas.

Jury wymienione powyżej wybierze kandydatów, którzy zaprezentują się podczas Let’sDANCE w Paryżu:

w konkursie o nagrodę Noureev, kandydaci są zobowiązani wystąpić w choreografii klasycznej. Laureat bądź laureaci, którzy zostaną wybrani przez Jury zostaną nagrodzeni nagrodą pieniężną o wartości 6 000 Euro podzieloną na liczbę wyłonionych laureatów pod warunkiem, że jakość kandydatów spełnia oczekiwania członków Jury.

w konkursie o nagrodę Sierge Lifar, kandydat prezentuje obowiązkowo choreografię Serge Lifar. Laureat bądź laureaci, którzy zostaną wybrani przez Jury zostaną nagrodzeni nagrodą pieniężną o wartości 4 000 Euro podzieloną na liczbę wyłonionych laureatów pod warunkiem, że jakość kandydatów spełnia oczekiwania członków Jury.

Nagrody zostaną wręczone podczas ceremonii wręczania nagród w sobotę 11 marca 2017 roku.

Artykuł 2 : Definicje

Organizator- Association pour la Promotion des Arts Vivants « APAV »

Kandydat – każda osoba, która postuluje w określonym przedziale czasowym

Laureat -  każda osoba będąca wyłoniona w finale Grand Prix de Paris Let’sDANCE® 2017 jak również w finale o nagrodę Noureeva i nagrodę Serge Lifara

Konkurs –  odnosi się do Grand Prix de Paris Let’sDANCE® 2017
 

Artykuł 3 : Kandydaci i zasady kwalifikacji

Każda osoba fizyczna lub podmiot (stowarzyszenie lub inne) może uczestniczyć w konkursie Grand Prix de Paris.

Każdy kandydat dostarcza dokumentację spełniającą wymagania organizatora.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w konkursie muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania praktyki w zakresie tańca.

Kandydaci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna.

Artykuł 4: Kryteria oceny

Ocena kandydatów będzie składała się z następujących kryteriów: choreografia, interpretacja, wybór muzyki, strój sceniczny.

Ocena będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w ramach każdej z kategorii.

Kandydaci, którzy uzyskają najlepsze oceny końcowe, zostaną wyłonieni jako laureaci konkursu Grand Prix de Paris, którzy będą uczestniczyć w finale Grand Prix de Paris . Nagrody zostaną przyznane podczas finału. Kandydaci nominowani do udziału w finale Grand Prix de Paris będą zwolnieni z opłaty wejściowej na teren le Salon de la Danse Let’sDANCE®.

Grand Prix de Paris rozpocznie się o godzinie 18:30 i zakończy się o 21:30. Narada jury odbędzie się do godziny 23:00, a następnie nastąpi wręczenie nagród.

Artykuł 5: Formularz zgłoszeniowy i  jego elementy

Kandydaci, którzy biorą udział w preselekcjach w Paryżu lub za pośrednictwem video zapisują się do konkursu poprzez stronę letsdancemag.com. W przypadku kandydatów, którzy decydują się zaprezentować osobiście podczas preselekcji w Polsce kandydaci rejestrują się poprzez stronę internetową letsdancepoland.com

Procedura zapisu ma charakter pisemny. Kandydat jest zobowiązany do pobrania formularza ze strony : Pobierz formularz zgłoszeniowy do Grand Prix de Paris

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku francuskim, angielskim lub języku polskim dla kandydatów, którzy startują w preselekcjach w Polsce.

W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy będzie uznany za kompletny, kandydat uiszcza opłatę w wysokości 89,00 EURO (zawiera VAT). Kandydaci, którzy decydują się zaprezentować osobiście podczas preselekcji w Polsce skorzystają wyjątkowo w pierwszym roku z 50% zniżki i muszą uiścić opłatę 180,00 PLN na jednego kandydata, kategorię lub styl tańca.

Termin zgłaszania kandydatów kończy się 10 lutego 2017 roku dla kandydatów, którzy biorą udział w preselekcjach w Paryżu lub za pomocą materiału video oraz 5 lutego 2017 w przypadku kandydatów, którzy decydują się zaprezentować osobiście podczas preselekcji w Polsce 11 i 12 lutego 2017 r. Kandydat dostanie mailowe potwierdzenie jego rejestracji do konkursu Grand Prix de Paris.

Grand Prix de Paris Let'sDANCE® zapewnia polskim laureatom preselekcji (do 3 osób) przelot i zakwaterowanie na czas Finału Grand Prix de Paris w Paryżu.

Artykuł 6: Obowiązki kandydatów

Udział w konkursie oznacza akceptację oraz respektowanie przez kandydata regulaminu uczestnictwa w konkursie.

Kandydaci muszą również zapewnić, że posiadają niezbędne prawa do wykorzystywania choreografii i muzyki lub innej twórczości intelektualnej.

Każde naruszenie popełnione w zakresie praw autorskich chronionych przez kodeks prawny zobowiązuje kandydata z wyłączenia z odpowiedzialności organizatora.

Każdy z kandydatów akceptuje warunki rejestracji i uczestnictwa w konkursie. Kandydat nie może domagać się zwrotu opłaty po tym jak jego rejestracja została sfinalizowana.

Zawiadomienie: 1- Kandydaci zostaną zawiadomieni nie później niż 10 lutego 2017 o szczegółach preselekcji oraz nie później niż 5 lutego 2017  przypadku kandydatów, którzy decydują się zaprezentować osobiście podczas preselekcji w Polsce. Lista zakwalifikowanych kandydatów do finału zostanie podana do wiadomości nie później niż 5 marca 2017 roku.

2- Jeśli kandydat bierze udział w preselekcjach za pośrednictwem filmu video, kandydaci będą informowani o szczegółach uczestnictwa w preselekcjach od 5 lutego 2017 roku.

Kandydaci są proszeni o wysłanie maila z informacją zawierającą dokładną kategorię oraz styl tańca, który chcą zaprezentować na adres mailowy concours@letsdancemag.com

Artykuł 7: Nagroda

Organizator poinformuje zwycięzców preselekcji o szczegółach ich uczestnictwa w finale Grand Prix de Paris Let’sDANCE®, który odbędzie się 11 marca 2017.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca oraz godziny wejścia na scenę laureatów w przypadku gdy takie zmiany będą konieczne. Wartość nagrody rozdzielonej między laureatów Grand Prix de Paris Let’sDANCE® będzie miała wartość do 20 000 EURO.

Artykuł 8: Reklama i Komunikacja

Organizator zapewnia informację o laureatach Grand Prix de Paris na stronie organizatora, oraz za pomocą prasy oraz partnerów mediowych, którzy wspierają wydarzenie.

Artykuł 9: Spory sądowe

Aplikując do Grand Prix, kandydaci akceptują zasady konkursu, bez możliwości roszczenia o wynikach konkursu. Jury jest suwerenne. Wybór laureatów jest bezpośrednim rezultatem systemu punktacji jak wyjaśniono w artykule 4. W przypadku jakiegokolwiek sporu spróbujemy najpierw polubownego rozwiązania sporu między stronami, jeśli nie Paryż sądy mają wyłączną jurysdykcję.